ACTIVITY

網銀基金會偕同熱血志工「愛巡迴」有機無毒鮮蔬農場直送專車為弱勢加菜!

網銀基金會有群超熱血的志工志工們擁有一大片有機生態農場,不畏烈日寒冬每天用心耕種照顧,農場裡的有機無毒蔬菜樣樣鮮綠清脆、飽滿甘甜,志工們決定邀請網銀基金會一起以產地直送的方式,將一早新鮮現採的蔬果媒合分送至社福機構,為弱勢加菜、加健康,也將愛與關懷帶到他們的心中。

活動照片

,uploads\photo\94\DSC05912_3.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_4.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_6.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_11.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_12.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_8.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_7.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_13.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_1.jpg,uploads\photo\94\DSC05912_9.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_05.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_01.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_04.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_03.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_16.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_08.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_06.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_13.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_07.jpg,uploads\photo\94\DSC05645_11.jpg,uploads\photo\94\DSC03975_5.jpg,uploads\photo\94\DSC03975_2.jpg,uploads\photo\94\DSC03975_3.jpg,uploads\photo\94\DSC03975_7.jpg,uploads\photo\94\DSC03975_6.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_04.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_10.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_01.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_11.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_08.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_02.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_09.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_06.jpg,uploads\photo\94\DSC03924_03.jpg,uploads\photo\94\DSC03874_05.jpg,uploads\photo\94\DSC03874_01.jpg,uploads\photo\94\DSC03874_04.jpg,uploads\photo\94\DSC03874_02.jpg,uploads\photo\94\DSC03874_03.jpg,uploads\photo\94\DSC09722_6.jpg,uploads\photo\94\DSC09722_7.jpg,uploads\photo\94\DSC09722_5.jpg,uploads\photo\94\DSC09722.jpg,uploads\photo\94\DSC09722_2.jpg,uploads\photo\94\DSC09722_3.jpg,uploads\photo\94\DSC09722_8.jpg,uploads\photo\94\01.jpg,uploads\photo\94\02.jpg,uploads\photo\94\05.jpg,uploads\photo\94\03.jpg,uploads\photo\94\08.jpg,uploads\photo\94\06.jpg,uploads\photo\94\DSC09027_5.jpg,uploads\photo\94\DSC09027.jpg,uploads\photo\94\DSC09027_1.jpg,uploads\photo\94\DSC09027_2.jpg,uploads\photo\94\DSC09027_4.jpg,uploads\photo\94\DSC07864_2.jpg,uploads\photo\94\DSC07864.jpg,uploads\photo\94\DSC07864_1.jpg,uploads\photo\94\DSC07864_3.jpg,uploads\photo\94\DSC07864_4.jpg,uploads\photo\94\DSC07865.jpg,uploads\photo\94\DSC06901_3.jpg,uploads\photo\94\DSC06901_5.jpg,uploads\photo\94\DSC06901_2.jpg,uploads\photo\94\DSC06901_1.jpg,uploads\photo\94\DSC06752_3.jpg,uploads\photo\94\DSC06752_1.jpg,uploads\photo\94\DSC06752_2.jpg,uploads\photo\94\DSC06752_7.jpg,uploads\photo\94\DSC06752_6.jpg,uploads\photo\94\DSC06752_4.jpg,uploads\photo\94\DSC06658.jpg,uploads\photo\94\DSC06658_3.jpg,uploads\photo\94\DSC06658_1.jpg,uploads\photo\94\DSC06658_2.jpg,uploads\photo\94\DSC06658_4.jpg,uploads\photo\94\DSC06210_1.jpg,uploads\photo\94\DSC06210_2.jpg,uploads\photo\94\DSC06210_4.jpg,uploads\photo\94\DSC06234.jpg,uploads\photo\94\DSC06234_4.jpg,uploads\photo\94\DSC06234_5.jpg,uploads\photo\94\DSC06234_3.jpg,uploads\photo\94\DSC06552_1.jpg,uploads\photo\94\DSC06552_2.jpg,uploads\photo\94\DSC06552_3.jpg,uploads\photo\94\DSC06552_5.jpg,uploads\photo\94\DSC06552_4.jpg,uploads\photo\94\DSC05914_1.jpg,uploads\photo\94\DSC06552_6.jpg,uploads\photo\94\DSC06552_7.jpg,uploads\photo\94\DSC05864_1.jpg,uploads\photo\94\DSC05880_1.jpg,uploads\photo\94\S__76947461_1.jpg,uploads\photo\94\DSC05979_1.jpg,uploads\photo\94\DSC05988_1.jpg,uploads\photo\94\DSC05989_1.jpg ,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,367.924528301887px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1155.28433476395px,1155.28433476395px,1155.28433476395px,1155.28433476395px,1155.28433476395px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1917.70759403832px,1155.70971184632px,1155.70971184632px,1155.70971184632px,1155.70971184632px,1155.70971184632px,1155.70971184632px,1155.75440528634px,1155.75440528634px,1155.75440528634px,1155.75440528634px,1155.75440528634px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.48275862069px,1148.48275862069px,1148.48275862069px,1148.48275862069px,1148.44559585492px,1148.44559585492px,1148.44559585492px,1148.44559585492px,1148.44559585492px,1148.44559585492px,1148.41197822142px,1148.41197822142px,1148.41197822142px,1148.41197822142px,1148.41197822142px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.34330418776px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,367.924528301887px,1148.33333333333px,487.280108254398px,1148.40791738382px,1148.40791738382px,1148.40791738382px ,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px ,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-183.962264150943px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-577.642167381974px,-577.642167381974px,-577.642167381974px,-577.642167381974px,-577.642167381974px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-958.853797019162px,-577.854855923159px,-577.854855923159px,-577.854855923159px,-577.854855923159px,-577.854855923159px,-577.854855923159px,-577.877202643172px,-577.877202643172px,-577.877202643172px,-577.877202643172px,-577.877202643172px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.241379310345px,-574.241379310345px,-574.241379310345px,-574.241379310345px,-574.222797927461px,-574.222797927461px,-574.222797927461px,-574.222797927461px,-574.222797927461px,-574.222797927461px,-574.205989110708px,-574.205989110708px,-574.205989110708px,-574.205989110708px,-574.205989110708px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.171652093879px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-183.962264150943px,-574.166666666667px,-243.640054127199px,-574.203958691911px,-574.203958691911px,-574.203958691911px ,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px ,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px