ACTIVITY

2021年網銀基金會-進德國小「與樂同行音樂方案計畫」

新學期開課囉!孩子們拿起樂器,用心演奏也專心聆聽、學習,把握每一次上課時間,也享受每一次演奏樂器的快樂,從一點一滴扎穩基本功,到自信演出一整首曲子,孩子們不僅在音樂裡找到趣味並發現更棒的自己!

活動照片

,uploads\photo\115\01.jpg,uploads\photo\115\02.jpg,uploads\photo\115\03.jpg,uploads\photo\115\04.jpg,uploads\photo\115\05.jpg,uploads\photo\115\19.jpg,uploads\photo\115\06.jpg,uploads\photo\115\07.jpg,uploads\photo\115\08.jpg,uploads\photo\115\09.jpg,uploads\photo\115\10.jpg,uploads\photo\115\11.jpg,uploads\photo\115\12.jpg,uploads\photo\115\13.jpg,uploads\photo\115\15.jpg,uploads\photo\115\14.jpg,uploads\photo\115\16.jpg,uploads\photo\115\17.jpg,uploads\photo\115\18.jpg ,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px ,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px ,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px ,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px ,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px