ACTIVITY

2020年網銀基金會-進德國小「與樂同行音樂方案計畫」之二

2020年網銀基金會-進德國小「與樂同行音樂方案計畫」新學期不僅有好幾個可愛的新面孔加入,也有幾位孩子從初階班升級至進階班,進階班的孩子更加深入學習不同的演奏技巧與知識,每次的上課和練習都一點一滴進步,孩子們懂得互相學習、提醒,高年級的學長姐也樂意幫助低年級的學弟妹,課堂裡和下課後,都有許多美好溫暖的畫面!

活動照片

,uploads\photo\111\DSC04238_10.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_11.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_5.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_6.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_7.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_1.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_2.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_3.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_4.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_8.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_16.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_9.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_12.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_13.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_14.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_17.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_18.jpg,uploads\photo\111\DSC04238_19.jpg ,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,365.536105032823px,1148.33333333333px,365.536105032823px ,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px ,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-182.768052516411px,-574.166666666667px,-182.768052516411px ,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px ,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px